Penafian

1. Pengenalan

Selamat datang ke laman web kami. Penafian ini mengandungi maklumat penting mengenai penggunaan laman web ini dan maklumat yang disediakan di dalamnya. Dengan mengakses atau menggunakan laman web ini, anda bersetuju untuk terikat dengan syarat-syarat yang dinyatakan dalam penafian ini. Jika anda tidak bersetuju dengan mana-mana bahagian penafian ini, sila berhenti menggunakan laman web ini dengan serta-merta.

2. Maklumat Umum

Maklumat yang disediakan di dalam laman web ini adalah untuk tujuan maklumat umum sahaja. Kami berusaha untuk memastikan bahawa maklumat yang disediakan adalah tepat dan terkini, tetapi kami tidak membuat sebarang perwakilan atau penjaminan, nyata atau tersirat, mengenai ketepatan, kesempurnaan, kesesuaian, atau ketersediaan berkenaan dengan laman web atau maklumat, produk, perkhidmatan, atau grafik berkaitan yang terkandung di dalam laman web untuk sebarang tujuan. Sebarang pergantungan yang anda letakkan pada maklumat tersebut adalah atas risiko anda sendiri.

3. Ketepatan dan Kebolehpercayaan

Walaupun segala usaha telah diambil untuk memastikan maklumat yang disediakan di dalam laman web ini adalah tepat, boleh dipercayai, dan lengkap pada masa ia ditulis, kami tidak menjamin bahawa maklumat tersebut akan sentiasa dikemas kini atau betul. Kami tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kesilapan atau ketinggalan dalam kandungan laman web ini. Kami juga tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian atau kerosakan yang mungkin timbul daripada penggunaan maklumat yang terdapat di dalam laman web ini.

4. Nasihat Profesional

Maklumat yang disediakan di dalam laman web ini tidak bertujuan untuk menggantikan nasihat profesional yang sesuai. Anda dinasihatkan untuk mendapatkan nasihat daripada profesional yang berkelayakan dalam bidang kewangan, pelaburan, harta tanah, perundangan, atau bidang lain yang berkaitan sebelum membuat sebarang keputusan berdasarkan maklumat yang terdapat di dalam laman web ini. Kami tidak bertanggungjawab terhadap sebarang keputusan yang anda buat berdasarkan maklumat yang terdapat di dalam laman web ini.

5. Tanggungjawab Penggunaan

Kami tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian atau kerosakan termasuk tanpa had, kerugian atau kerosakan tidak langsung atau berbangkit, atau sebarang kerugian atau kerosakan yang timbul daripada kehilangan data atau keuntungan yang timbul daripada, atau berkaitan dengan, penggunaan laman web ini. Ini termasuk tetapi tidak terhad kepada kerugian atau kerosakan yang disebabkan oleh virus komputer, kegagalan sistem, atau sebarang masalah teknikal lain yang mungkin timbul daripada penggunaan laman web ini.

6. Pautan ke Laman Web Lain

Laman web ini mungkin mengandungi pautan ke laman web lain yang tidak dikendalikan oleh kami. Kami tidak mempunyai kawalan ke atas sifat, kandungan, dan ketersediaan laman-laman tersebut. Penyertaan sebarang pautan tidak semestinya bermaksud cadangan atau sokongan terhadap pandangan yang dinyatakan di dalamnya. Kami tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian atau kerosakan yang mungkin timbul daripada penggunaan laman web pihak ketiga tersebut.

7. Hak Cipta dan Harta Intelek

Semua kandungan yang terdapat di dalam laman web ini, termasuk tetapi tidak terhad kepada teks, grafik, logo, ikon, imej, klip audio, dan perisian, adalah harta intelek kami atau pemegang lesen kami dan dilindungi oleh undang-undang hak cipta dan harta intelek yang berkenaan. Anda tidak dibenarkan untuk menyalin, mengubah, mengedar, atau menggunakan sebarang kandungan dari laman web ini tanpa kebenaran bertulis daripada kami.

8. Perubahan kepada Penafian

Kami berhak untuk mengubah, mengemaskini, atau meminda penafian ini pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk menyemak penafian ini secara berkala untuk memastikan anda sedar akan sebarang perubahan. Penggunaan berterusan laman web ini selepas sebarang perubahan kepada penafian ini akan dianggap sebagai penerimaan anda terhadap perubahan tersebut.

9. Batasan Tanggungjawab

Dalam had yang dibenarkan oleh undang-undang, kami tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian atau kerosakan yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan laman web ini atau sebarang maklumat yang terdapat di dalamnya. Ini termasuk tetapi tidak terhad kepada kerugian atau kerosakan langsung, tidak langsung, insidental, berbangkit, atau punitif, walaupun kami telah diberitahu tentang kemungkinan kerugian atau kerosakan tersebut.

10. Undang-Undang yang Berkenaan

Penafian ini akan ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia. Sebarang pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan penafian ini akan tertakluk kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah Malaysia.

11. Hubungi Kami

Jika anda mempunyai sebarang soalan atau kebimbangan mengenai penafian ini, sila hubungi kami melalui maklumat yang disediakan di laman web ini. Kami akan berusaha untuk menjawab sebarang pertanyaan anda secepat mungkin.

12. Penafian Kewangan

Maklumat yang disediakan di dalam laman web ini tidak bertujuan untuk menjadi nasihat kewangan, pelaburan, atau perbankan. Anda dinasihatkan untuk mendapatkan nasihat daripada penasihat kewangan yang berkelayakan sebelum membuat sebarang keputusan kewangan atau pelaburan. Kami tidak bertanggungjawab terhadap sebarang keputusan kewangan atau pelaburan yang anda buat berdasarkan maklumat yang terdapat di dalam laman web ini.

13. Penafian Kesihatan

Maklumat yang disediakan di dalam laman web ini tidak bertujuan untuk menjadi nasihat perubatan atau kesihatan. Anda dinasihatkan untuk mendapatkan nasihat daripada profesional kesihatan yang berkelayakan sebelum membuat sebarang keputusan berkaitan kesihatan atau rawatan perubatan. Kami tidak bertanggungjawab terhadap sebarang keputusan kesihatan atau rawatan perubatan yang anda buat berdasarkan maklumat yang terdapat di dalam laman web ini.

14. Penafian Harta Tanah

Maklumat yang disediakan di dalam laman web ini tidak bertujuan untuk menjadi nasihat harta tanah atau perundingan hartanah. Anda dinasihatkan untuk mendapatkan nasihat daripada ejen hartanah atau perunding hartanah yang berkelayakan sebelum membuat sebarang keputusan berkaitan pembelian, penjualan, atau pelaburan harta tanah. Kami tidak bertanggungjawab terhadap sebarang keputusan harta tanah yang anda buat berdasarkan maklumat yang terdapat di dalam laman web ini.

15. Penafian Perundangan

Maklumat yang disediakan di dalam laman web ini tidak bertujuan untuk menjadi nasihat perundangan atau pengganti nasihat perundangan. Anda dinasihatkan untuk mendapatkan nasihat daripada peguam yang berkelayakan sebelum membuat sebarang keputusan perundangan. Kami tidak bertanggungjawab terhadap sebarang keputusan perundangan yang anda buat berdasarkan maklumat yang terdapat di dalam laman web ini.

16. Penafian Produk dan Perkhidmatan

Maklumat yang disediakan di dalam laman web ini tidak bertujuan untuk menjadi nasihat mengenai produk atau perkhidmatan tertentu. Kami tidak membuat sebarang perwakilan atau penjaminan mengenai kualiti, kesesuaian, atau ketersediaan sebarang produk atau perkhidmatan yang disebut di dalam laman web ini. Sebarang keputusan untuk membeli atau menggunakan produk atau perkhidmatan tersebut adalah atas risiko anda sendiri.

17. Penafian Pengiklanan

Laman web ini mungkin mengandungi iklan atau pautan ke laman web pihak ketiga. Kami tidak bertanggungjawab terhadap kandungan iklan atau laman web pihak ketiga tersebut. Penyertaan sebarang iklan atau pautan tidak semestinya bermaksud cadangan atau sokongan terhadap produk atau perkhidmatan yang diiklankan. Kami tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian atau kerosakan yang mungkin timbul daripada penggunaan produk atau perkhidmatan yang diiklankan di dalam laman web ini.

18. Penafian Media Sosial

Laman web ini mungkin mengandungi pautan ke akaun media sosial kami. Kandungan yang disediakan di dalam akaun media sosial kami adalah untuk tujuan maklumat umum sahaja dan tidak bertujuan untuk menjadi nasihat profesional. Kami tidak bertanggungjawab terhadap sebarang keputusan yang anda buat berdasarkan maklumat yang terdapat di dalam akaun media sosial kami.

19. Penafian Pengguna

Sebarang pandangan atau pendapat yang dinyatakan oleh pengguna di dalam laman web ini adalah pandangan atau pendapat peribadi mereka sendiri dan tidak semestinya mencerminkan pandangan atau pendapat kami. Kami tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kandungan yang disediakan oleh pengguna di dalam laman web ini.

20. Penafian Komen dan Ulasan

Laman web ini mungkin mengandungi komen atau ulasan daripada pengguna. Kami tidak bertanggungjawab terhadap sebarang komen atau ulasan yang disediakan oleh pengguna di dalam laman web ini. Sebarang komen atau ulasan yang mengandungi bahasa yang tidak sesuai, fitnah, atau kandungan yang menyalahi undang-undang akan dipadamkan tanpa notis terlebih dahulu.

21. Penafian Perubahan Maklumat

Maklumat yang disediakan di dalam laman web ini mungkin berubah dari semasa ke semasa tanpa notis terlebih dahulu. Kami tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian atau kerosakan yang mungkin timbul daripada perubahan maklumat yang terdapat di dalam laman web ini.

22. Penafian Keselamatan

Kami berusaha untuk memastikan bahawa laman web ini adalah selamat untuk digunakan, tetapi kami tidak menjamin bahawa laman web ini bebas daripada virus, perisian hasad, atau sebarang ancaman keselamatan lain. Anda dinasihatkan untuk mengambil langkah berjaga-jaga yang sesuai untuk melindungi peranti anda daripada ancaman keselamatan.

23. Penafian Ketersediaan

Kami berusaha untuk memastikan bahawa laman web ini sentiasa boleh diakses, tetapi kami tidak menjamin bahawa laman web ini akan sentiasa tersedia atau bebas daripada gangguan. Kami tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian atau kerosakan yang mungkin timbul daripada ketidakupayaan untuk mengakses laman web ini.

24. Penafian Bahasa

Laman web ini mungkin mengandungi kandungan dalam pelbagai bahasa. Kami tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kesilapan terjemahan atau ketidakjelasan yang mungkin timbul daripada penggunaan pelbagai bahasa di dalam laman web ini.

25. Penafian Kandungan

Kami berusaha untuk memastikan bahawa kandungan yang disediakan di dalam laman web ini adalah sesuai dan tidak menyalahi undang-undang, tetapi kami tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kandungan yang mungkin dianggap tidak sesuai atau menyalahi undang-undang oleh pengguna. Sebarang kandungan yang dianggap tidak sesuai atau menyalahi undang-undang akan dipadamkan tanpa notis terlebih dahulu.

26. Penafian Penggunaan Antarabangsa

Laman web ini mungkin diakses dari pelbagai negara di seluruh dunia. Kami tidak membuat sebarang perwakilan atau penjaminan bahawa kandungan yang terdapat di dalam laman web ini adalah sesuai atau tersedia untuk digunakan di luar Malaysia. Pengguna yang mengakses laman web ini dari luar Malaysia adalah bertanggungjawab untuk mematuhi undang-undang tempatan yang berkenaan.

27. Penafian Keseluruhan

Penafian ini mengandungi keseluruhan perjanjian antara anda dan kami berkenaan dengan penggunaan laman web ini dan menggantikan sebarang perjanjian atau pemahaman sebelumnya, sama ada bertulis atau lisan, berkenaan dengan penggunaan laman web ini. Sebarang pengecualian atau pengubahsuaian kepada penafian ini hanya akan berkuat kuasa jika dibuat secara bertulis dan ditandatangani oleh kami.